Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Επικολλημένες μεμβράνες ( φιμέ τζάμια)

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ
Άρθρο 81 παρ. 7, 8

Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και των ρυμουλκουμένων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα καθώς και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, αφ’ ενός μεν, σε περίπτωση θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχιστο, αφ’ ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβαίνοντες αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προδιαγραφές των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού
- συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη, ώστε:

α) η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του
χρόνου·

β) να μην παραμορφώνουν τις εικόνες των αντικειμένων που φαίνονται
διά μέσου του ανεμοθώρακα·

γ) σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της
οδού.

8. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo έχει ανεμoθώρακα διαστάσεων και σχήματoς ώστε o oδηγός να μην μπoρεί να βλέπει κανoνικά μπρoστά τoυ, παρά μόνo μέσα από τo διαφανές μέρoς τoυ ανεμoθώρακα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν απoτελεσματικό καθαριστήρα τoυ ανεμoθώρακα, τoπoθετημένo σε κατάλληλη θέση και o oπoίoς να λειτoυργεί κατά τρόπoν ώστε να μην απαιτείται διαρκής ενέργεια τoυ oδηγoύ.
Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση ή ανάρτηση μπρoστά ή πίσω από τoν ανεμoθώρακα, ως και η επικόλληση σε αυτόν αντικειμένων πoυ περιoρίζoυν την oρατότητα τoυ oδηγoύ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΜΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails