Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την από­κτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυ­τοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/19

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε24747/2009 - ΦΕΚ 2171/Β'/2.10.2009
Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την από­κτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυ­τοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/1985.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 1575/ 1985 (ΦΕΚ Α' 207), «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγ­γέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών», ειδικότερα δε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 3185/ 2003 (ΦΕΚ Α' 229).

3. Την υπ' αριθμ. 09/7.4.2009 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο­λογισμού για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε νέες τυπικές προϋποθέσεις για την από­κτηση άδειας άσκησης των επαγγελμάτων του άρθρου 3 του ν. 1575/1985, ως εξής:

Άρθρο 1

1. Στον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρ­τισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992 ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου αντί­στοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται:

α. Άδεια Μηχανοτεχνίτη, Τεχνίτη συστημάτων πέ­δησης, Τεχνίτη αναρτήσεων, Τεχνίτη αντλιών πετρε­λαιοκινητήρων και Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.

β. Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη και Τεχνίτη Οργάνων, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνερ­γείου επισκευής αυτοκινήτων.

γ. Άδεια Τεχνίτη Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων (σιγαστήρων), Τεχνίτη Ψυγείων και Τεχνίτη Τροχών με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνερ­γείου επισκευής αυτοκινήτων.

δ. Άδεια Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συ­νεργείου επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.

Άρθρο 2

Στον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρ­τισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α' 18) ή στον κάτοχο ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χορηγείται Άδεια Τεχνί­τη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Άρθρο 3

Η προϋπηρεσία των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α' 229), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Στον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας για τους κα­τόχους διπλώματος των ΙΕΚ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης στις ειδικότητες του άρθρου 1 και 2 συνυπολογίζεται ο τυχόν χρόνος πρακτικής άσκησης των έξι μηνών που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. Ζ'/1802/6.2.1996 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ Β' 104), όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails