Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Προσοχή στις διαβάσεις των τρένων

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Ειδικός φόρος και περιβαλλοντικά τέλη επιβατικών αυτοκινήτων (ΔΠρΑθ 404/2010)

Οι λόγοι προσφυγής κατά πράξης που αφορά εκτός από τέλη κυκλοφορίας, ειδικό φόρο και περιβαλλοντικά τέλη (άρθρου 32 ν. 3775/2009 και άρθρα 1-2 της από 2-11-2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) και ειδικότερα για παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων και της αρχής της ισότητας δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι (βλ. σχ. ΕΑνΣτΕ 1237/2009, 941/2009 κ.α.).

ΚΕΙΜΕΝΟ...

ΔΠρΑθ 404/2010

(προσωρινή δικαστική προστασία)

Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999, φ.97 Α'), ορίζεται, στο άρθρο 69, ότι: «1. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 2. Κατ’ εξαίρεση, αν με την πράξη καταλογίζονται χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε φορολογικές εν γένει απαιτήσεις του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή αυτοτελείς χρηματικές κυρώσεις για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης. Ειδικές διατάξεις, οι οποίες αποκλείουν την αναστολή ή θεσπίζουν την κατά ορισμένο μόνο ποσοστό αναστολή των πράξεων τούτων, διατηρούνται σε ισχύ. 3. Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205». Περαιτέρω, στα άρθρα 200, 202 και 205 του ως άνω Κώδικα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 και 22 του ν.3659/2008 (ΦΕΚ Α' 77) ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής» (άρθρο 200) και «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 2.Αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενη πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί» (άρθρο 202). «1. Αv γίvει εv όλω ή εv μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η oλική ή μερική αvαστoλή εκτέλεσης της πρoσβαλλόμεvης με τηv αvτίστoιχη πρoσφυγή πράξης ........ 2.Η αvαστoλή, αv στη σχετική απόφαση δεν oρίζεται διαφορετικά, ισχύει ως τη δημoσίευση της oριστικής απόφασης για τηv πρoσφυγή. 3. ........ 4. .....» (άρθρο 205).

Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 32 του ν.3775/2009 ορίστηκε ότι: «1.Επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου επί των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα με την ονομασία "Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετων ιδιωτικής χρήσης με μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα", σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ... 3. ... 4. Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας...», ενώ με την 2.11.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης" (ΦΕΚ Α' 181)", ορίστηκε (μεταξύ άλλων) ότι, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία λαμβάνονται τα περιγραφόμενα στα επόμενα άρθρα μέτρα αναφορικά με: - Την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας, τα οποία καθίστανται πλέον "περιβαλλοντικά: ... (άρθρο 1), 1.Τα τέλη κυκλοφορίας, ..., αναπροσαρμόζονται και υπολογίζονται εφεξής σε συνάρτηση αφενός του κυβισμού και αφετέρου της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του κινητήρα των οχημάτων, σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες 2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και 3 για τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήματα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, αντιστοίχως... (άρθρο 2).

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την προσβαλλόμενη πράξη (ειδοποίηση - απόδειξη πληρωμής) του Υπουργείου Οικονομικών υπολογίστηκαν τα οφειλόμενα συνολικά τέλη για την προμήθεια του ειδικού σήματος, έτους 2010, για την κυκλοφορία του ΕΙΧ με αρ.κυκλοφορίας ΥΡΟ-... αυτοκινήτου του αιτούντος στο ποσό των 1.030 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε: τέλη κυκλοφορίας 580 ευρώ, ειδικό φόρο 350 ευρώ και περιβαλλοντικά τέλη 100 ευρώ.

Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της πιο πάνω πράξης, κατά το κεφάλαιο που αφορά την επιβολή ειδικού φόρου 350 ευρώ και περιβαλλοντικών τελών 100 ευρώ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της αντίστοιχης προσφυγής, ισχυριζόμενος, καταρχήν, ότι το ως άνω ένδικο βοήθημα θα ευδοκιμήσει, ως προδήλως βάσιμο, για τους λόγους που αναφέρει στο οικείο δικόγραφο. Με το δικόγραφο δε της προσφυγής προβάλλει ειδικότερα, ότι με την επιβολή του ειδικού φόρου των 350 ευρώ η διοίκηση εμφανίζει ανακολουθία ως προς το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη φορολογική αντιμετώπιση του αυτοκινήτου, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη σ' αυτήν. Περαιτέρω με την επιβολή σε βάρος του περιβαλλοντικών τελών ύψους 100 ευρώ παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, αφού στα τέλη αυτά δεν υπόκεινται άτομα που αγόρασαν το ίδιο ακριβώς με αυτόν αυτοκίνητο λίγους μήνες αργότερα. Όμως οι λόγοι αυτοί της προσφυγής περί παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων και της αρχής της ισότητας δεν παρίστανται κατά την κρίση του Δικαστηρίου προδήλως βάσιμοι (βλ. σχ. Ε.Αν.ΣτΕ 1237/2009, 941/2009, 837/2009, 21/2009, 129/2008 κ.α.), καθόσον προϋποθέτουν ενδελεχή έρευνα και ερμηνεία των οικείων διατάξεων, προκειμένου να κριθεί τυχόν αντίθεσή τους στις ως άνω αρχές.

Επειδή, περαιτέρω ο αιτών ισχυρίζεται, ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Ο ισχυρισμός του όμως αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως αναπόδεικτος, ενόψει του ότι δεν προσκομίζονται στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η εν γένει οικονομική του κατάσταση.

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά το Δικαστήριο κρίνει, ότι οι προτεινόμενοι από τον αιτούντα λόγοι αναστολής εκτέλεσης της ένδικης πράξης δε δικαιολογούν, κατά νόμο, τη χορήγησή της και για το λόγο αυτό η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' άρθρο 277 παράγραφος 9 εδάφιο α' του Κ.Δ.Δ. Τέλος να μην επιδικασθούν δικαστικά έξοδα, ελλείψει σχετικού αιτήματος του καθού.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails